Photo 4:

PhD Osman Ahmed Bashir, FacoltÓ di Economia UniversitÓ degli Studi di Udine

Text Box: EKONOMSKI FAKULTET KRAGUJEVAC
Text Box: University of Kragujevac, Faculty of Economics